Dvadeset treća sednica Skupštine Grada Požarevca zakazana za četvrtak, 22. decembar

Politika Požarevac

Predrag Mijatović, predsednik Skupštine grada Požarevca sazvao je 23. sednicu Skupštine Grada Požarevca za četvrtak, 22. decembar 2022. godine.

Skupština Požarevca u četvrtak, 22. decembra trebalo bi da donese odluke o Predlogu programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Požarevca za 2023. godinu, kao i

Predlog programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji Grada Požarevca u 2023. godini.

 

Takođe na dnevnom redu će se naći:

– Predlog kadrovskog plana za Gradsku upravu Grada Požarevca, Gradsko pravobranilaštvo Grada Požarevca i Službu interne revizije Grada Požarevca za 2023. godinu.

– Predlog odluke o budžetu Grada Požarevca za 2023. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca i Finansijski planovi direktnih korisnika budžetskih sredstava za 2023. godinu, i to:

Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Gradonačelnik“,  „Gradsko veće, „Skupština Grada“ , „Gradsko pravobranilaštvo“ „Gradska uprava“ za 2023. godinu.

 

– Predlog odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu i Gradskoj opštini Kostolac u 2023. godini

– Predlog odluke o raspoređivanju prihoda Gradske opštine Kostolac u 2023. godini

– Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Programe poslovanja za 2023. godinu javno komunalnih preduzeća i javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac, i to:

JKP „Komunalne službe“ Požarevac,

JP „Toplifikacija“ Požarevac,

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac,

JP „Ljubičevo“ Požarevac,

JKP „Parking servis“ Požarevac,

-Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac za 2023. godinu

-Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Poseban program namene i dinamike korišćenja budžetskih sredstava za 2023. godinu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac,

– Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Poseban program namene i dinamike korišćenja budžetskih sredstava za 2023. godinu JKP „Parking servis“ Požarevac,

– Predlog odluke o Gradskoj upravi Grada Požarevca,

– Predlozi rešenja kojima se daje saglasnost na izmene i dopune Statuta ustanova kulture čiji je osnivač Grad Požarevac, i to:

1) Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta ustanove Istorijski arhiv Požarevac,

2) Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut ustanove Narodna biblioteka „Ilija M. Petrović“ Požarevac,

3) Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Fondacije Milenin dom – Galerija Milene Pavlović-Barili Požarevac,

4) Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut ustanove Gradski ženski hor „Barili“ Požarevac,

5) Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut ustanove Narodni muzej u Požarevcu,

6) Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut ustanove Centar za kulturu Požarevac,

 

– Predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti – zemljišta katastarskih parcela broj 2349, 2350 i 2351 sve K.O. Batovac, u javnu svojinu Grada Požarevca, u postupku neposredne pogodbe, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-189/2022-23 od 16. decembra 2022. godine).

– Predlog programa otuđenja građevinskog zemljišta iz javne svojine Grada Požarevca u 2023. godinu,

– Predlog odluke o davanju na upravljanje, korišćenje i održavanje poslovnog prostora u objektu izgrađenog na kat. parc. br. 8024/8 K.O. Požarevac u ulici Požarevački partizanski odred broj 75 u Požarevcu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-189/2022-6 od 16. decembra 2022. godine),

– Predlog odluke o davanju na korišćenje i održavanje poslovnog prostora u objektu broj 1 – zgrada PTT usluga u ulici Bože Dimitrijevića broj 8 u Kostolcu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-189/2022-7 od 16. decembra 2022. godine).

– Predlog odluke o izmenama Odluke o doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Požarevca.

– Predlog rešenja o usvajanju Plana rada Gradskog Štaba za vanredne situacije za 2023. godinu.

– Predlog odluke o pristupanju izradi Druge izmene i dopune Prostornog plana Grada Požarevca.

– Predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata.

Dvadeset treća sednica Skupštine Grada Požarevca zakazana je za četvrtak, 22. decembar sa početkom u 10 časova u sali 107 Skupštine Grada Požarevca.