Načelstvo Zima Sneg 04

Gradsko veće Grada Požarevca raspisalo je konkurse: za socijalno uključivanje Roma i Romkinja; za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, kao i za programe NVO i udruženja

DRUŠTVO POŽAREVAC VESTI

Grad Požarevac raspisao je konkurs za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i udruženja. Za programe je iz budžeta izdvojeno 16,5 miliona dinara. 

Sredstva se dodeljuju za projekte od javnog interesa koji po svojoj sadržini pripadaju nekoj od 9 oblasti, u okviru socio-humanitarnog programa, brige o deci i mladima, nacionalnih manjina, održivog razvoja i ekologije.

Pravo na konkurisanje imaju udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac, pod uslovom da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na području Grada Požarevca, kao opštinske ili međuopštinske organizacije.

Konkurs se ne odnosi na udruženja sa sedištem na području gradske opštine Kostolac.

Konkurs je objavljen u utorak, 24.januara. a prijave se podnose u roku od 15 dana.

 

Takođe, raspisan je i konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine, u 2023. godini.

Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine, obezbeđena su sredstva Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2023. godinu  Akcioni plan za unapređenje položaja Roma, iznosiće u ukupnom iznosu  5.000.000,00 dinara.

CILj KONKURSA

Opšti cilj konkursa je postizanje veće socijalne uključenosti Roma i Romkinja na teritoriji Grada Požarevca kreiranjem i sprovođenjem specifičnih mera podrške u oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanja i stanovanja, koji je sadržan u Lokalnom akcionom planu za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine.

Posebni ciljevi konkursa u skladu sa Lokalnim akcionim planom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine su:
1. Povećati uključenost i uspešan završetak predškolskog, osnovnog, srednjoškolskog i
fakultetskog obrazovanja dece i mladih romske nacionalnosti i intenzivirati funkcionalno
opismenjavanje odraslih Roma;
2. Podići nivo zapošljivosti, zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje, posebno Roma i
Romkinja koji pripadaju kategorijama višestruko teže zapošljivih nezaposlenih lica;
3. Proširiti i unaprediti socijalne usluge i poboljšati dostupnost informacija o pravima
iz oblasti socijalne zaštite;
4. Povećati obuhvat Roma i Romkinja preventivnim pregledima i poboljšati dostupnost
usluga zdravstvene zaštite;
5. Poboljšati kvalitet stanovanja pripadnika romske nacionalne manjine.

Konkurs je objavljen u utorak, 24.januara. a prijave se podnose u roku od 15 dana.

 

Još jedan od konkursa je i za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021.- 2025. u 2023. godini.

Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021.- 2025, obezbeđena su sredstva Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2023. godinu.

Lokalni akcioni plan za osobe sa invaliditetom Grada Požarevca za period 2021-2025 godine, iznosiće ukupnom iznosu  3.000.000,00 dinara.

CILj KONKURSA

Opšti cilj konkursa je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom do pozicije ravnopravnih koji uživaju sva prava i odgovornosti na teritoriji Grada Požarevca.
Opšti ciljevi konkursa u skladu sa Lokalnim akcionim planom za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021.- 2025 su:

1. Poboljšati položaj OSI u Gradu Požarevcu
2. Uključiti OSI u sve oblasti društvenog života
3. Zaštita prava OSI
4. Obezbediti socijalne, zdravstvene i druge usluge osobama sa invaliditetom
5. Osigurati pristup njihovom životnom okruženju
6. Senzibilisati društvo za probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju u našoj lokalnoj zajednici.

Konkurs je objavljen u utorak, 24.januara. a prijave se podnose u roku od 15 dana.