vrt 01

Konkurs za upis dece U PU „Poletarac“ Žagubica za radnu 2023/2024 godinu biće sproveden od 01 – 15. 04. 2023 godine.

Brančevski okrug Društvo Vreme Žagubica

Zahtevi za upis podnosiće se elektonski, putem usluge „eVrtić“ na portalu eUprave ili lično popunjavanjem zahteva koji možete preuzeti u Ustanovi.

ELEKTRONSKI UPIS:

Prijava elektornskim putem obavlja se popunjavanjem onlajn obrasca na portalu e- UPRAVA, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se podaci pribavljaju automatski. Usluga je besplatna.

 

KONKURS ZA PRIJEM DECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU „POLETARAC“ ŽAGUBICA

Nakon izvršene obnove ( 186 deteta) i pribavljene saglasnosti Osnivača za utvrđivanje manjeg, odnosno najviše 20% većeg broja dece u vaspitnim grupama za radnu 2023/2024 godinu.
Konkurs za prijem dece na celodnevni boravak u trajanju od 10 sati traje od 01.04.2023. do 15.04.2023.godine.

Broj raspoloživih mesta za celodnevni boravak, nakon izvršene obnove, po grupama u centralnom objektu u Žagubici:

• JASLENA GRUPA 1 – 5 mesta
• JASLENA GRUPA 2 – 4 mesta
• MLAĐA GRUPA – 6 mesta
• MEŠOVITA GRUPA 1! – 1 mesto
• MEŠOVITA GRUPA 2 – o
• MEŠOVITA GRUPA 3 – 7 mesta
• 11 — CELODNEVNA i PUTUJUĆA – prioritetan upis OBJEKAT „CVETIĆ“_U KREPOLjINU od 1 – 3 godine / JASLENA GRUPA

– 10 MESTA MEŠOVITA GRUPA od 3 godine do 5,5 godina – 10 MESTA pp – prioritetan upis
– MEŠOVITA(poludnevna) GRUPA U LAZNICI
od 3 godine do polaska u školu – 14 MESTA
– MEŠOVITA GRUPA (poludnevna) U OSANICI

od 3 godine do polaska u školu – 12 MESTA
– MEŠOVITA GRUPA (poludnevna) U SIGAMA
od 3 godine do polaska u školu – 11MESTA

UPIS DECE U PRIPREMNO PREDŠKOLSKI PROGRAM ZA NASELjA SUVI DO, MILATOVAC, VUKOVAC, IZVARICA, RIBARE I JOŠANICA JE SVAKOG RADNOG DANA U PERIODU OD 08:00 DO
14:00 ČASOVA U USTANOVI ILI ELEKTRONSKIM PUTEM.

DECA IZ KREPOLjINA, MILANOVCA I KRUPAJE PPP PROGRAM POHAĐAĆE U OBJEKTU „ CVETIĆ“ U KREPOLjINU.

Odluku o prijemu dece donosi Upisna komisija koju imenuje direktor Ustanove.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na oglasnim tablama i na sajtu Ustanove poletaraczagubica.edu.rs
Rok za žalbe je 8 dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa. Prijave i dokumentacija dostavljena posle konkursnog roka neće se uzimati u razmatranje.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 012/7643-116.

U Predškolsku ustanovu može da se upiše dete na zahtev roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika u sledeće uzrasne grupe:

– deca uzrasta od 1 do 3 godine ( celodnevni boravak)
– deca uzrasta od 3-5,5 godina ( celodnevni boravak)
– deca uzrasta od 5,5-6,5 godina (pripremno predškolskn program) celodnevni boravak n poludnevni boravak.