Kučevo: Veće predložilo Skupštini novu Odluku o socijalnoj zaštiti

Brančevski okrug Kučevo Vesti

Opštinsko veće Kučevo, održalo je svoju 12. ovogodišnju sednicu kojom je predsedavap zamenik predsednika opštine Nenad Mikić. Na dnevnom redu je bilo 14 tačaka od kojih su najznačajnije one koje su upućene Skupštini opštine na konačno usvajanje : Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem Doma zdravlja Kučevo za 2022.god, Predlog treće izmene i dopune programa poslovanja JKP Kučevo za 2023.god.( dobijena sredstva od republičkih organa za nabavku novog teretnog vozila), o predlog  Odluke o pristupanju otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Kučevo, neposrednom pogodbom i to KP br.55971/1 KO Kučevo 1 sa pripadajućim objektima ( za potrebe kompanije „Ambalažerka“ koja otvara proizvodni pogon u Kučevu),  predlog Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Kučevo ( dodata nova prava korisnicima), predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije opštine Kučevo ipredlogu Odluke o izmeni i dopuni odluke o pristupanju izradi druge izmene i dopune Prostornog plana jedinice lokalne samouprave Kučevo( izmene zbog proceduralne problematike) i predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Kučevo za 2023. godinu.

Većnici su upoznati i prihvatili  o zahtev kompanije  Kastrumu DOO  pristupi  asfaltiranju oko 1000 metara kvadratnih o svom trošku,  platoa na javnoj površini kao i delu trotoara ispred njega. Ostale tačke odnosile su se na pojedine zahteve i molbe građana i MZ Rakova bara (formiranje Komisije za utvrđivanje stanja na Domu kulturue u tom naselju).