Veće Kučevo 2023

Opštinsko veće Kučeva, donelo odluku o raspisivanju Javnog poziva za finansiranje sportskih projekta u 2024. godini

BRANIČEVSKI OKRUG DRUŠTVO KUČEVO VESTI

Opštinsko veće opštine Kučevo na 6. sednici održanoj dana 10.02.2023. godine donelo je ODLUKU o raspisivanju javnog poziva za dodelu sredstava iz budžeta opštine Kučevo za finansiranje/sufinansiranje programa za zadovoljenje potreba i interesa građana u oblasti sporta za 2024. godinu.

 

Tekst javnog poziva glasi:

 

JAVNI POZIV

 

Za dodelu sredstava iz budžeta opštine Kučevo za finansiranje/sufinansiranje

programa za zadovoljenje potreba i interesa građana u oblasti sporta za 2024. godinu

 

Pozivaju sportske organizacije u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji

opštine Kučevo (preko SSOK) da apliciraju svojim predlozima programa za dodelu

 

sredstava za zadovoljenje potreba i interesa građana u oblasti sporta koji realizuju i

finansiraju/sufinansiraju iz budžeta opštine Kučevo.

Učestvovanje po javnom pozivu – uslovi i kriterijumi

Programi kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta

mogu biti odobreni ukoliko ispunjavaju kriterijume u pogledu:

1) predlagača programa,

2) nosioca programa,

3) sadržine i kvaliteta programa,

4) finansiranja programa.

Predloge programa po javnom pozivu podnose sledeće organizacije:

– Sportski savez opštine Kučevo – podnosi predlog svog godišnjeg programa i

godišnjih programa organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji

opštine Kučevo

Osnovni uslovi koje nosilac programa mora da ispuni su:

 da bude registrovan u skladu sa Zakonom,

 da bude upisan u nacionalnu evidenciju u skladu sa Zakonom,

 da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi,

 da ima sedište na teritoriji opštine Kučevo,

 da je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa,

 da je prethodno obavljao delatnost najmanje godinu dana,

 da ispunjava, u skladu sa Zakonom, propisane uslove za obavljanje sportskih

aktivnosti i delatnosti,

 da je sa uspehom realizovao odobreni program, ukoliko je bio nosilac programa

ranijih godina,

 da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa,

 da bude član odgovarajućeg nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza i

Sportskog saveza opštine Kučevo.

Ocena predloga programa

Stručna komisija za odobrenje godišnjih programa koju obrazuje predsednik

opštine analizira i ocenjuje podnete predloge godišnjih programa i podnosi predlog

Opštinskom veću. Opštinsko veće utvrđuje preliminarni predlog, a nakon usvajanja

budžeta za narednu godinu odlučuje o odobravanju programa i obaveštava nosioce

programa o visini odobrenih sredstava po godišnjim programima.

Jednoj organizaciji u oblasti sporta ne može se odobriti više od 20% sredstava

od ukupne sume sredstava budžeta opštine Kučevo predviđenih za finansiranje programa

iz oblasti sporta, u skladu sa Zakonom, te bi se prilikom izrade predloga programa –

finansijskog plana trebao imati u vidu i ovaj finansijski pokazatelj.

Način apliciranja i potrebna dokumentacija

Podnosioci programa – sportske organizacije podnose program na utvrđenom

obrascu – aplikacionom formularu koji se može preuzeti u prostorijama Opštinske

 

uprave opštine Kučevo kao i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kučevo

(www.kucevo.rs) i čini sastavni deo ovog javnog poziva.

Obrazac predloga programa i dokumentacija koja se dostavlja uz predlog programa

moraju biti u potpunosti popunjeni, s tim da obrazac predloga programa može biti

dostavljen i u elektronskoj formi (CD/fleš). Uz aplikacioni formular (čitko

popunjen) dostavljaju se propratno pismo u kome su navedene osnovne informacije o

nosiocu programa i predloženom programu (naziv nosioca programa i naziv programa,

vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava, oblast opštih potreba i

interesa građana), koje je potpisalo lice ovlašćeno za zastupanje predlagača, odnosno

nosioca programa, kao i dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova.

Organizacije u oblasti sporta kompletnu dokumentaciju u dva primerka

dostavljaju Sportskom savezu opštine Kučevo, Svetog Save br. 114, a objedinjeni predlog

programa sa svojim predlogom programa Sportski savez opštine Kučevo dostavlja

Opštinskom veću, na pisarnici Opštinske uprave opštine Kučevo (u vremenu od 7 do

15 časova) sa naznakom ,,Predlog godišnjeg/godišnjih programa organizacija u

oblasti sporta“.

Rok za podnošenje prijava po javnom pozivu

Rok za podnošenje predloga Sportskom savezu opštine Kučevo od strane

organizacija u oblasti sporta – do 29.04.2023. godine.

Rok za podnošenje predloga Opštinskom veću od strane Sportskog saveza opštine

Kučevo – do 01.06.2023. godine.

 

Sve dodatne informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog

dana od 7 do 15 časova u prostorijama Sportskog saveza opštine Kučevo, Svetog Save br.

114. i u prostorijama Opštinske uprave opštine Kučevo, Svetog Save br. 76,

kancelarija broj 13, odnosno na telefone broj: 012/852-141 i 0631996045.

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli

Opštinske uprave opštine Kučevo i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine

Kučevo (www.kucevo.rs).

Izvor: eKučevo