Opštinsko veće predložilo Skupštini opštine Kučevo usvajanje rebalansa budžeta

Brančevski okrug Društvo Vesti

Opštinsko veće je na svojoj 30. ovogodišnjoj sednici, nakon iscrpne analize usvojilo Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu za 2022. godinu i uputilo ga Skupštini opštine na konačno usvajanje.

Predsednik Veća dr Ivan Rajičić je istakao da smo odgovornim, domaćinskim i krajnje racionalnim pristupom uspeli da javne finansije naše lokalne samouprave dovedemo u situaciju da od strane nadležnih državnih institucija budemo tretirani kao „primer dobre prakse“, kada je ova materija u pitanju. Obrazloženje koje će se uputiti odbornicima za usvajanje rebalansa je sledeće :

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Kučevo za 2022. sadržan je u članu 47. Zakona o budžetskom sistemu.

Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Kučevo za 2022.god. uslovljen je potrebom da se uskladi prihodna strana sa ostvarenjem do kraja septembra i rashodna strana sa prioritetima.

Na strani prihoda izvršena je korekcija pojedinih stavki tj. povećani su porezi na dohodak, pre svega porez na zarade, kao i prihodi od poreza na imovinu, dodati su prihodi od Ministarstva za brigu o selu u iznosu od 400.000,00. Pojedini poreski prihodi su korigovani prema ostvarenju tj. smanjeni su prihodi od prodaje dobara i usluga, dobrovoljni transferi i memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine. Planirani prihodi od zaduživanja su brisani, jer se opština nije dugoročno zadužila kod poslovnih banaka. Planirani prihodi budžeta su povećani, ali su ukupni prihodi i primanja sa prenetim sredstvima smanjeni za 2,4% i iznose 612.800.000,00 .

Na strani rashoda izvršena je korekcija kod svih budžetskih korisnika u skladu sa dostavljenim predlozima za korekciju i potrebama za uštedama. Smanjeni su ukupni rashodi kod svih direktnih korisnika (organi Opštine), kod Turističke organizacije i mesnih zajednica. Rashodi za obrazovanje su ukupno povećani zbog rasta stalnih troškova, materijala i prevoza učenika i skladu sa rastom cena na tržištu. Planirani rashodi su ukupno povećani i kod Vrtića i ustanova kulture u skladu sa rastom cena i potrebama za nesmetano funkcionisanje ustanova do kraja godine. Kod Opštinske uprave su opredeljena dodatna sredstva za projekat uređenja igrališta za decu, stalne troškove, za tekuće održavanje puteva i materijal, za projekat “Pomoć u kući za starija lica”, nevladine i verske organizacije. Takođe, dodata su sredstva od Ministarstva za brigu o selu za projekat organizovanja manifestacije “Miholjski susreti sela” u iznosu od 400.000,00 i za projekat nabavke minibusa za prevoz seoskog stanovništva. Opredeljena su dodatna sredstva za Dom zdravlja i za Centar za socijalni rad radi nesmetanog funkcionisanja ustanova do kraja godine. Određeni rashodi su smanjeni prema utvrđenim prioritetima, pre svega, sredstva za pojedine kapitalne radove koji se ne mogu realizovati do kraja godine usled nedostatka sredstava zbog rasta cena , kao i potrebne dokumentacije. Ukupni rashodi su utvrđeni u iznosu od 612.800.000,00 i usaglašeni sa prihodnom stranom. Shodno navedenim promenama, izvršene su promene u ostalim pratećim tabelama iz Odluke o budžetu.

 

Na dnevnom redu je bilo ukupno 12 tačaka od kojih su, sem već pomenutog rebalansa, najznačajnije odluke bile one u okviru kojih su članovi Veća odlučili da se Skupštini opštine upute predlozi za izmenu odluke o Planu detaljne regulacije u vezi vetroelektrane u Rakovoj bari, promenu finansijkog plana Saveta za i zaključak u vezi sprovođenja javnih rasprava pri izradi budžeta za narednu godinu. Ostale tačke su se odnosile na različite zahteve i molbe pojedinaca i Odluke.

Izvor: eKučevo