Nenad Đokić Veliko Gradište 01

Veliko Gradište: Javni poziv za finansiranje projekata od javnog interesa – akcije „Budžet po meri građana – i ti se pitaš“

BRANIČEVSKI OKRUG DRUŠTVO VELIKO GRADIŠTE VESTI

Na osnovu člana 11. Pravilnika o uključivanju građana u budžetski proces („Sl. glasnik opštine Veliko Gradište“, br 9/2023 i 12/2023), Predsednik opštine Veliko Gradište dana 03.05.2023. godine raspisuje:

JAVNI POZIV

za finansiranje projekata od javnog interesa–akcije

„Budžet po meri građana – i ti se pitaš“

 

Opšte napomene

Opština Veliko Gradište sufinansiraće u 2023. godini projekte od javnog interesa kroz sprovođenje akcije „Budžet po meri građana – i ti se pitaš“ koji omogućava neposredno učešće građana u rešavanju dela problema lokalnih zajednica (manjih zahvata na uređenju javnih površina) u saradnji sa opštinom Veliko Gradište.

Konkurs sprovodi Radna grupa za praćenje i izveštavanje programa, programskih aktivnosti i projekata i izrade budžeta (Dalje: Radna grupa).

Radna grupa je u toku postupka izrade Pravilnika o uključivanju građana u budžetski proces održala u periodu od 15.03.2023. do 22.03.2023. godine 4 sastanka sa građanima i to:

15.03.2023. godine sa osetljivim grupama (osobe romske nacionalne pripadnosti, osobe sa invaliditetom i korisnici novčane socijalne pomoći ),
17.03.2023. godine sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju,
21.03.2023. godine sa đačkim parlamentom i
22.03.2023. godine sa udruženjima građana.

Nakon održanih sastanaka sa građanima prihvaćeni su sledeći predlozi građana:

Broj građana koji podnose projekat koji se odnosi na osetljive grupe smanjen je na 3, kako bi se podstakli građani da podnose projekte u korist osetljivih grupa,
Opštinska uprava opštine Veliko Gradište po službenoj dužnosti pribavljaće potvrde tj.uverenja o izmirenim poreskim obavezama građana koji konkurišu sa predlogom projekta.

Lokalna zajednica je pojam koji uključuje određeno područje -ulicu, deo ulice, blok zgrada, stambena zajednica ili mesna zajednica kao najšire područje. Projekti koji se predlažu mogu se odnositi isključivo na manje zahvate u komunalnoj infrastrukturi kao što je uređenje parkova, dečjih igrališta, drvoreda, šetališta, neuređenih zelenih površina, uređenje prilaza za lica sa invaliditetom, uklanjanje manjih divljih deponija i slično.

Pravo učestvovanja na javnom pozivu imaju neformalne grupe građana sa područja opštine Veliko Gradište okupljene oko podnete inicijative – projekta, najmanje 5 potpisa građana u selima, odnosno 8 potpisa građana u Velikom Gradištu koji su izmirili poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu.

Za projekte koji su u interesu osetljivih grupa (osobe romske nacionalne pripadnosti, osobe sa invaliditetom i korisnici novčane socijalne pomoći ) pravo učestvovanja na javnom pozivu imaju neformalne grupe građana sa područja opštine Veliko Gradište okupljene oko podnete inicijative – projekta, najmanje 3 potpisa građana koji su izmirili poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu.

Potpisnici mogu biti građani koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Veliko Gradištekoji su izmirili poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu, odnosno druga lica koji su izmirila poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu na teritoriji opštine Veliko Gradište.

Potvrdu o izmirenom porezu ne podnose građani, već ih po službenoj dužnosti pribavlja Radna grupa, odnosno Opštinska uprava.

Sve predložene aktivnosti u okviru projekta se moraju sprovoditi na zemljištu koje je u javnoj svojini opštine Veliko Gradište. Nadležno odeljenje Opštinske uprave opštine Veliko Gradište će na zahtev grupe građana, u fazi pripreme predloga projekta, izvršiti proveru vlasništva i o tome izdati odgovarajuću potvrdu, bez naknade.

Izuzetno, aktivnosti se mogu sprovoditi i na zemljištu koje je u svojini Republike Srbije, uz saglasnost nosioca prava svojine, odnosno korisnika zemljišta.

Ciljevi javnog poziva

Ciljevi akcije„Budžet po meri građana – i ti se pitaš“ su:

– podsticanje građana da aktivno učestvuju u rešavanju problema lokalnih zajednica,

– razvoj partnerskih odnosa između građana i opštine Veliko Gradište u rešavanju dela problema kroz zajedničku realizaciju projekata i omogućavanje građanima da učestvuju u planiranju raspodele dela budžetskih sredstava obezbeđenih kroz naplatu poreza na imovinu,

– omogućavanje brže realizacije projekata kojima se rešava deo problema za one grupe građana koji su iskazali spremnost na dodatno lično angažovanje i aktivno učestvovanje u realizaciji projekata,

– podsticanje vrednosti volontiranja i društveno odgovornog ponašanja u lokalnoj zajednici.

Finansiranje projekata

Projekat se finansira sa ukupno 4.125.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju projekta obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Veliko Gradište za 2023.godinu.

Minimalno 20% sredstava biće određeno za finansiranje projekata koji su u interesu osetljivih grupa (osobe romske nacionalne pripadnosti, osobe sa invaliditetom i korisnici novčane socijalne pomoći).

Grupa građana može podneti najviše 1 projekat.

Opština Veliko Gradište sufinansira maksimalno 90% opravdanih troškova projekta, s tim da taj iznos ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara, dok iznos od minimalno 10% opravdanih troškova projekta obezbeđuje podnosilac projekta (grupa građana) volonterskim radom, iz sopstvenih sredstava ili kroz podršku lokalnih privrednika.

Prihvatljivi troškovi za sufinansiranje iz budžeta opštine Veliko Gradište uključuju:

– troškove projektnih aktivnosti koje se sprovode na zemljištu koje je u javnoj svojini opštine Veliko Gradište,

– troškove usluga u okviru projektnih aktivnosti,

– troškove nabavke opreme,

– troškove koji direktno proizilaze iz realizacije projekta i

– ostale troškove.

Neprihvatljivi troškovi- troškovi koji neće biti finansirani javnim konkursom iz budžeta opštine Veliko Gradište:

– zarade i honorari za upravljanje realizacijom projekta,

– aktivnosti koje se sprovode na zemljištu koje nije u javnoj svojini opštine Veliko Gradište,

– projekti sa komercijalnim efektima,

– projektne aktivnosti koji su prethodne godine već bile finansirane,

– investiciona ulaganja u izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture,

– investiciona ulaganja u izgradnju i održavanje poslovnog prostora, kupovinu zemlje ili zgrada,

– aktivnosti putovanja, studije, učešće na konferencijama, predavanja stručnjaka i slične aktivnosti,

– organizacija manifestacija,

– projekti čije su aktivnosti nagrade i sponzorstva pojedincima i drugim organizacijama,

– pokrivanje gubitaka ili dugovanja,

– troškovi nastali pre početka realizacije projekta (pre potpisivanja Ugovora o realizaciji) i

– aktivnosti projekta koji se već finansiraju iz drugih izvora.

Svi predloženi projekti koji ispunjavaju konkursne uslove biće rangirani.

Rešenje o izboru projekata za sufinansiranje donosi Opštinsko veće na osnovu Predloga radne grupe.

Podnosilac predloga projekta čiji projekat bude prihvaćen za sufinansiranje neće imati mogućnost upravljanja finansijskim sredstvima, već će sva planirana plaćanja vršiti uprava opštine Veliko Gradište.

Pravila javnog poziva

Pravo učestvovanja na javnom pozivu imaju neformalne grupe građana sa područja opštine Veliko Gradište okupljene oko podnete inicijative – projekta, najmanje 5 potpisa građana u selima, odnosno 8 potpisa građana u Velikom Gradištu koji su izmirili poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu.

Za projekte koji su u interesu osetljivih grupa (osobe romske nacionalne pripadnosti, osobe sa invaliditetom i korisnici novčane socijalne pomoći ) pravo učestvovanja na javnom pozivu imaju neformalne grupe građana sa područja opštine Veliko Gradište okupljene oko podnete inicijative – projekta, najmanje 3 potpisa građana koji su izmirili poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu.

Potpisnici mogu biti građani koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Veliko Gradište koji su izmirili poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu, odnosno druga lica koji su izmirila poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu na teritoriji opštine Veliko Gradište.

Finansijsku podršku opštine Veliko Gradište mogu dobiti isključivo projekti koji se bave rešavanjem dela manjih problema lokalnih zajednica na teritoriji opštine Veliko Gradište,na zemljištu koje je u javnoj svojini opštine Veliko Gradište i koji:

-dovode do pozitivnih i vidljivih promena na području lokalne zajednice;

-uključuju doprinos zajednice(volonterski rad,nefinansijsku i finansijsku podršku lokalnih privrednika i slično);

-neposredno doprinose unapređenju kvaliteta života u lokalnoj zajednici;

-imaju realan pristup u rešavanju problema lokalne zajednice;

-na orživ način dugoročno utiču na postizanju pozitivne društvene promene,

-visina troškova koja je predviđena projektom mora da bude tržišno utemeljena.

Primeri prihvatljivih aktivnosti:

-uređenje parkova (izrada staza,nabavka mobilijara,nabavka sadnica);

-uređenje dečijih igrališa (popravka postojećih igrališta,izgradnja novih igrališta,a u skladu sa trenutno važećim standardima);

-uređenje šetališta

-uređenje izletišta

-uređenje neuređenih zelenih površina

-uređenje sportskih terena

-uklanjanje manjih divljih deponija

-uređenje prilaza za lica sa invaliditetom

-i slične aktivnosti.

Projekti se moraju realizovati u roku od 6 meseci od dana donošenja odluke.

Proces podnošenja predloga projekta

Podnosilac predloga projekta (grupa građana) dostavlja sledeću dokumentaciju:

-Popunjen formular za prijavu predloga projekta(može se preuzeti sa sajta)

-Budžet projekta

-Listu od 5 potpisa građana u selima, 8 potpisa građana u Velikom Gradištu ili 3 potpisa građana za projekte koji su u interesu osetljivih grupa, a koji su izmirili poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu, sa njihovim svojeručnim potpisima.

Podnosilac predloga projekta (grupa građana) popunjava dokumenta na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom. Predlog projekta napisan rukom neće se smatrati važećim.

Prijave se predaju na pisarnici Opštine Veliko Gradište ili putem pošte (preporučeno) na adresu: Veliko Gradište, ulica Žitni trg 1, sa naznakom ,, JAVNI POZIV – AKCIJA „BUDžET PO MERI GRAĐANA – I TI SE PITAŠ“ u ZATVORENOJ KOVERTI, sa napomenom na prednjoj strani:

,, NE OTVARATI“

Na zadnjoj strani zatvorene koverte obavezno navesti naziv projekta i ime i prezime osobe za kontakt.Osoba za kontakt će kontaktirati sa Radnom grupom i obavljati druge poslove u ime svih učesnika.

Konkurs traje do 02.06.2023.godine.

Više o konkursu pogledajte OVDE.

Foto: Nenad Đokić