Vi­še od 3,8 mi­li­o­na lju­di u Sr­bi­ji ko­ri­sti in­ter­net

DRUŠTVO VESTI ZANIMLJIVOST

Većina korisnika svetske informatičke mreže traženje podataka, razgovore i razmenu poruka obavlja preko telefona.

Sva­ko­dnev­no ili go­to­vo sva­kog da­na vi­še od 3,8 mi­li­o­na lju­di u Sr­bi­ji ko­ri­sti in­ter­net a svet­skoj in­for­ma­tič­koj mre­ži naj­če­šće pri­stu­pa­ju pre­ko te­le­fo­na tač­ni­je vi­še od 80 od­sto, de­vet od­sto – pre­ko lap­to­pa, a se­dam pro­ce­na­ta pre­ko ta­ble­ta. Ra­ču­na se da lju­di pu­tem in­ter­ne­ta raz­me­ne ne­ko­li­ko bi­li­o­na po­ru­ka dnev­no.

Po­da­ci Re­pu­blič­kog za­vo­da za sta­ti­sti­ku go­vo­re da je u po­sled­nja tri me­se­ca 36 od­sto ko­ri­sni­ka in­ter­ne­ta ku­po­va­lo, od­no­sno po­ru­či­va­lo ro­bu ili uslu­ge pu­tem in­ter­ne­ta, a vi­še od tre­ći­ne in­ter­net po­pu­la­ci­je u Sr­bi­ji ko­ri­sti­lo je ove go­di­ne uslu­ge e-upra­ve. Naj­no­vi­ji po­da­ci na­ci­o­nal­nog sta­ti­stič­kog za­vo­da, ob­ja­vlje­ni po­vo­dom 29. ok­to­bra, Me­đu­na­rod­nog da­na in­ter­ne­ta, ot­kri­va­ju da 94 od­sto sta­nov­ni­štva po­se­du­je mo­bil­ni te­le­fon, ne­što vi­še od po­lo­vi­ne ima lap­top, a 81 pro­ce­nat do­ma­ćin­sta­va u Sr­bi­ji ima pri­klju­čak za in­ter­net. Oče­ki­va­no, za­stu­plje­nost in­ter­net pri­ključ­ka naj­ve­ća je u Be­o­gra­du i iz­no­si 94 od­sto, u Voj­vo­di­ni ona iz­no­si 75 pro­ce­na­ta, dok u Šu­ma­di­ji, Za­pad­noj Sr­bi­ji i Ju­žnoj i Is­toč­noj Sr­bi­ji iz­no­si 77 od­sto.

Za po­tre­be po­slo­va­nja, in­ter­net ko­ri­sti 99,8 od­sto pred­u­ze­ća u na­šoj ze­mlji, dok veb-sajt po­se­du­je 83 od­sto njih. Da su dru­štve­ne mre­že sve pri­sut­ni­je u po­slo­va­nju, go­vo­ri i po­da­tak da je ne­ku od po­pu­lar­nih so­ci­jal­nih mre­ža za po­tre­be po­slo­va­nja ko­ri­sti­la po­lo­vi­na fir­mi.

Naj­no­vi­je is­tra­ži­va­nje Krov­ne or­ga­ni­za­ci­je mla­dih Sr­bi­je po­ka­zu­je da se naj­ve­ći broj mla­dih – čak 98 od­sto njih, o sve­tu oko se­be in­for­mi­še pre­ko in­ter­ne­ta, od­no­sno pre­ko in­for­ma­tiv­nih por­ta­la i dru­štve­nih mre­ža. Tek sva­ka dru­ga mla­da oso­ba gle­da te­le­vi­zi­ju, osam od­sto njih či­ta dnev­ne no­vi­ne, ne­što ma­nji pro­ce­nat ku­pu­je ne­delj­ni­ke, a sve­ga tre­ći­na ima in­sta­li­ra­ne „njuz” apli­ka­ci­je (mo­bil­ne apli­ka­ci­je za ve­sti) na te­le­fo­nu. Vi­še od 90 od­sto mla­dih ima pro­fil na „Fej­sbu­ku” i „In­sta­gra­mu”, tre­ći­na ko­ri­sti „Tvi­ter”, če­tvr­ti­na „Tik­tok”, a pe­ti­na „Link­din”. Naj­ve­ći broj njih ko­mu­ni­ci­ra pre­ko di­rekt­nih po­ru­ka na „In­sta­gra­mu”, a po­tom pre­ko „vaj­be­ra”, „fej­sbuk me­sin­dže­ra” i „vo­ca­pa”.

Stu­di­ja por­ta­la „Sta­ti­sta” sve­do­či da in­ter­net ko­ri­sti pre­ko 4,57 mi­li­jar­di lju­di na sve­tu i pod­se­ća da je svet­ska mre­ža na­pra­vi­la re­vo­lu­ci­ju na po­lju ko­mu­ni­ka­ci­je, po­ve­zu­ju­ći lju­de na ve­li­kim uda­lje­no­sti­ma.

„Elek­tron­ska po­šta je sa­mo je­dan od na­či­na na ko­ji se ko­mu­ni­ka­ci­ja me­đu lju­di­ma pro­me­ni­la, a ana­li­za ’Sta­ti­sta’ po­ka­zu­je da lju­di na pla­ne­ti dnev­no raz­me­ne vi­še od 300 mi­li­jar­di mej­lo­va. Pret­po­stav­ka je da, ka­da uzme­mo u ob­zir ’vaj­ber’, ’Fej­sbuk’, ’In­sta­gram’ i sve po­pu­lar­ni­ji ’Tik­tok’, ci­fra iz­no­si ne­ko­li­ko bi­li­o­na po­ru­ka”, ob­ja­šnja­va Fi­lip Gort iz agen­ci­je za po­slov­ni me­nadž­ment „Na­miks” i do­da­je da se raz­voj in­ter­ne­ta tek oče­ku­je.

Na­i­me, is­tra­ži­va­nje saj­ta „Po­pu­lar me­ha­nik” go­vo­re da će raz­voj in­ter­ne­ta u na­red­nih pe­de­set go­di­na do­ne­ti sve ono što je vi­đe­no u fu­tu­ri­stič­kim se­ri­ja­ma i fil­mo­vi­ma – ko­nek­ci­ja će bi­ti mo­gu­ća bez ika­kvog fi­zič­kog ure­đa­ja, po­da­ci će bi­ti per­so­na­li­zo­va­ni, a oso­be će po­mo­ću tzv. bi­o­po­da­ta­ka mo­ći u sva­kom tre­nut­ku da pra­te svo­je zdrav­stve­no sta­nje. 

Izvor: Politika