Kecman Skupstina

Zakazana 26. sednica Skupštine opštine Kučevo za petak, 06.oktobar

Brančevski okrug Kučevo Vesti

Predsednik Skupštine opštine Kučevo, Branko M. Kecman, zakazao je 26. sednicu ovog tela za petak, 06.oktobar sa sledećim dnevnim redom :

 

1. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Odluke o izmeni Statuta Opštine Kučevo;

2. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Odluke o izmeni i dopuni Odluke o pristupanju
izradi Plana detaljne regulacije područja vetroelektrane ,,Rakova Bara“ na teritoriji
opštine Kučevo;

3. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Odluke o utvrđivanju dobra u opštoj upotrebi;

4. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Odluke o produženju zakupa;
5. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Odluke o pristupanju otuđenja nepokretnosti iz
javne svojine opštine Kučevo, neposrednom pogodbom i to stana u ulici Braće
Ivkovića br. 40/2;
6. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu
svojinu opštine Kučevo katastarskih parcela 1668/3 i 1668/2 sve u KO Kučevo
neposrednom pogodbom;
7. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Odluke o poveravanju šuma;

8. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Zaključka o davanju saglasnosti na Prečišćen
tekst Statuta Predškolske ustanove ,,Lane“ Kučevo;

9. Upoznavanje sa Izveštajem o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz
programa poslovanja za II kvartal 2023. godine Javnog komunalnog preduzeća „Kučevo“
Kučevo;

10. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora
Predškolske ustanove ,,Lane“ Kučevo;

11. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora
Predškolske ustanove ,,Lane“ Kučevo;
12. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Rešenja o razrešenju članova Lokalnog saveta
roditelja Opštine Kučevo;
13. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Rešenja o imenovanju članova Lokalnog saveta
roditelja Opštine Kučevo;
14. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora
Osnovne škole ,,Ugrin Branković“ Kučevo;
15. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole ,,Ugrin Branković“ Kučevo;
16. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora
Osnovne škole ,,Slobodan Jović“ Voluja;

17. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole ,,Slobodan Jović“ Voluja;

18. Odbornička pitanja.