Parking S 05

Izmena i dopuna cenovnika usluga Parking servisa Požarevac – Cena za započeti čas parkiranja izjednačava za sva zatvorena parkirališta u iznosu od 60,00 dinara

DRUŠTVO POŽAREVAC VESTI

Direktorka preduzeća je dana 12.aprila 2023.godine, dopisom u kome je navela da u skladu sa Odlukom o izmeni i dopuni Odluke o upravljanju javnim parkiralištima (Sl.glaspik grada Požarevca 2/2023), kojom se zaposlenima čiji se poslovni prostor nalazi u zoni parkiranja (zaposleni u Hitnoj medicinskoj službi, u Policijskoj upravi, Vojsci Srbije, Vatrogaspoj službi, zaposleni u organima grada Požarevca,preduzećima koja obavljaju komunalne delatnosti, zaposleni u inspekcijskim organima, zaposleni Centra za socijalni rad i Crvenog krsta Požarevac), omogućava korišćenje javnih parkirališta kao povlašćenih korisnika, predlaže izmenu i dopunu Cenovnika usluga JKP „Parking servis“ Požarevac tako da se u tabelarnom delu POVLAŠĆENO PARKIRANjE utvrdi cena za povlašćenu parking kartu za zaposlene čiji se poslovni prostor nalazi u zoni parkiranja- za prvu zonu u visini od 1700,00 dinara, za drugu zonu u visini od 1.350,00 dinara.

Predložila je takođe da se cena za započeti čas parkiranja izjednači za sva zatvorena parkirališta na iznos u visini od 60,00 dinara iz razloga pripreme promocije nove usluge za zatvorena parkirališta- RKERAP parking kartice. Ovom karticom bi korisnici mogli unapred da uplate određen broj sati parkiranja na zatvorenim parkiralištima uz određene popuste zbog uplata unapred, što je posebno korisno za pravna lica i preduzetnike. RKERAPO kartica bi mogla da se koristi na svim zatvorenim parkiralištima istovremeno.

U skladu sa Rešenjem o dopuni Rešenja o utvrđivanju opštih, posebnih i blokovskih parkirališta koje je donelo Gradsko veće grada Požarevca dana 14.marta 2023.godine, kojim je određeno novo parkiralište unutar carinskog referata Požarevac u ulici Đure Đakovića, direktorka je predložila da se u Cenovniku usluga doda novo parkiralište, prostor unutar carinskog referata Požarevac-parinarnica Kragujevac u ulici Đure Đakovića sa cenom za korišćenje 24-časovnog parkirališta u visini za laka teretna vozila najveće dozvoljene mase do 3,5t -1000,00 dinara i za srednja i teška teretna vozila najveće dozvoljene mase preko 3,5t – 1400,00 dinara.