Vreme Pozarevac Oblacno Leto

Na teritoriji Grada Požarevca živi preko 6100 osoba sa različitim vrstama invaliditeta

DRUŠTVO POŽAREVAC VESTI

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, obeležava se svakog 3. decembra, proizilazi iz rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 1992. godine. Ovaj dan ima za cilj promovisanje razumevanja invaliditeta, mobilisanje podrške za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom, kao i povećanje svesti o dobicima koje integracija osoba sa invaliditetom donosi u svim sferama života.

Ovaj dan se obeležava svake godine kako bi se naglasila važnost prava osoba sa invaliditetom i promovisala inkluzivnost. Ciljevi ovog dana obuhvataju promovisanje razumevanja invaliditeta, borbu protiv stereotipa, podizanje svesti o pravima i potrebama osoba sa invaliditetom, te podršku inkluzivnosti i ravnopravnosti u društvu.

Tema za 2023. godinu: „Ujedinjeni u akciji za spašavanje i postizanje ciljeva održivog razvoja za, sa i od strane osoba sa invaliditetom“:

Tema za 2023. godinu postavlja fokus na integraciju osoba sa invaliditetom u ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. Ova tema odražava važnost zajedničkih napora u ostvarivanju održivog razvoja sa aktivnim učešćem osoba sa invaliditetom.

Dan Osi 01

Ključni faktori za integraciju osoba sa invaliditetom u društvo obuhvataju obrazovanje i zapošljavanje. Analizirajući izazove i mere za prevazilaženje barijera, možemo unaprediti prakse koje podržavaju inkluzivno društvo.

Prema podacima iz Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u periodu od 2021. do 2025. godine, na teritoriji Grada Požarevca živi preko 6100 osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Ovo obuhvata probleme sa vidom, sluhom, kretanjem, pamćenjem, samostalnošću, komunikacijom i druge izazove. Registracija osoba sa invaliditetom pri Centru za socijalni rad Požarevac iznosi oko 540, obuhvatajući telesne, intelektualne, senzorne, razvojne poremećaje, višestruki invaliditet i mentalna oboljenja.

Dan Osi 03

Udruženja kao što su Društvo za cerebralnu paralizu Požarevac, Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Požarevac, Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Požarevac, Udruženje za pomoć osobama sa L-Down sindromom „8-mi dan“ Požarevac, Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata Požarevac i Međuopštinsko udruženje mentalno nedovoljno razvijenih i autističnih lica Požarevac, sprovode programske aktivnosti koje pokrivaju sve aspekte života i rada članova zajednice.

Planirane aktivnosti su organizovane kroz sledeće oblasti tokom cele godine: organizaciono-planske aktivnosti, socijalna zaštita i ostvarivanje prava uz subvencije na osnovu invaliditeta, medicinska zaštita i rehabilitacija, obrazovanje i profesionalna rehabilitacija, oblasti zapošljavanja i radnog angažovanja, kulturno-prosvetne i sportsko-rekreacione aktivnosti, savetodavno-edukativne za osobe sa invaliditetom i roditelje. Klub osoba sa invaliditetom sprovodi redovne aktivnosti, uključujući radno-okupacione, kreativne i edukativne radionice. Takođe, organizuje kulturno-zabavne i sportske događaje, jednodnevne izlete i druge aktivnosti.

Dan Osi 02

Ova analiza pokazuje da je podrška osobama sa invaliditetom u Požarevcu sveobuhvatna, sa kontinuiranim naporima relevantnih udruženja u različitim sektorima života. Ovaj angažman doprinosi integraciji osoba sa invaliditetom u lokalnu zajednicu i pruža širok spektar podrške u ostvarivanju njihovih prava i potreba.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom pruža priliku za refleksiju i delovanje. Postizanje trajne inkluzivnosti zahteva kontinuirane napore na svim nivoima društva. Nužno je nastaviti borbu protiv diskriminacije, podizati svest i preduzimati konkretne korake ka stvaranju pravičnijeg društva za sve.