Novac 04

Telekom isplaćuje dividendu

Brančevski okrug Društvo

„Telekom Srbija“ je 22. decembra, isplatio dividendu u bruto iznosu od 8,4 dinara po akciju.

Dividenda će biti isplaćena svim akcionarima koji su na nju imali pravo 20. juna ove godine.

Svim akcionarima, osim državi, dividenda će biti isplaćena preko Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (CRHOV).

Isplata dividende akcionarima za koje se isplata vrši preko CRHOV-a izvršiće se u neto iznosima od 7,14 dinara po akciji za domaća i strana fizička lica i 8,4 dinara po akciji za domaća pravna lica.

Državi će dividenda biti isplaćena direktnom uplatom na račun.

Srbija je, prema finansijskom izveštaju Telekoma za 2021. godinu, imala 58,1 odsto vlasništva u preduzeće. Petina akcija su otkupljene sopstvene akcije, a 21,9 odsto akcija pripada građanima, zaposlenima i bivšim zaposlenima.

Ukupna dobit preduzeća za 2021. godinu u iznosu od 13,1 milijardi dinara raspoređena je na isplatu dividende akcionarima (6,72 milijardi dinara) i neraspoređenu dobit (6,4 milijardi dinara).