Kucevo 11

Uvid u deo posebnog biračkog spiska za područje opštine Kučevo

Brančevski okrug Politika

Na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 104/2009 i 99/2011), člana 48. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 20/2014 – odluka US, 55/2014 i 47/2018), čl. 7. Pravilnika o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine („Sl. glasnik RS“, br. 61/2018) i čl. 27. Uputstva za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“ br. 100/2022), a u vezi Odluke o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 13. novembar 2022. godine, Opštinska uprava opštine Kučevo IZLAŽE NA UVID DEO POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE KUČEVO.

Deo Posebnog biračkog spiska za teritoriju opštine Kučevo izložen je u sedištu Opštinske uprave Kučevo, Ulici Svetog Save br. 76, u prizemlju, kancelarija br. 2.

Uvid u deo Posebnog biračkog spiska vrši se u sedištu Opštinske uprave, putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahteve za upis, promene i brisanje podataka u delu Posebnog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa borivištem na teritoriji opštine Kučevo mogu podneti u pisanoj formi, na propisanom obrascu i svojeručno potpisanom Opštinskoj upravi u vremenu od 08,00 do 14,00 časova svakog radnog dana, odnosno određuje se pasivno dežurstvo radnim danima od 14.00 do 19.00 časova i subotom od 09.00 do 12.00 časova, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 27. oktobra 2022. godine u 24.00 časova.

Po zaključenju biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora, zahtev za upis, promenu ili brisanje iz biračkog spiska podnosi se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave preko Opštinske uprave opštine Kučevo.

Građani mogu tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u Posebnom biračkom spisku na osnovu zakonom propisanih dokaza.

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid u Poseban birački spisak, kao i na uvid u službenu dokumentaciju na osnovu koje se vrši upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka biračkog spiska u skladu sa zakonom, imaju i ovlašćeni predstavnici podnosilaca potvrđenih izbornih lista u skladu sa zakonom.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska i lice za pružanje tehničke podrške u Opštinskoj upravi dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u Poseban birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://mduls.gov.rs/registri/poseban-biracki-spisak/, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana i registarskom broju lične karte zainteresovanog lica koje vrši uvid.

Sve informacije mogu se dobiti putem telefona: 012/852-141 i 064/89-79-127.