Zabari Dron 09

Žabari: Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju parohijskog doma

Brančevski okrug Info Vesti Žabari

Poziv za Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju parohijskog doma u okviru porte crkve Svetog Vaznesenja u Žabarima, na katastarskoj parceli broj 6756 i 6757 K.O. Žabari u Žabarima, izrađen strane Projektnog biroa „KUĆA STIL“ d.o.o. Svilajnac, ul. Kralja Petra I bb, Opština Svilajnac.

Odgovorni urbanista je Vladislava Živanović Ristović, dipl.inž.arh., broj licence IKS 200 0309 03.

Naručilac projekta je Eparhija braničevska – Crkvena opština Žabari. Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana počev od 27.11.2023. godine zaključno sa 04.12.2023. godine u prostorijama Opštinske uprave opštine Žabari, u kancelariji Grupe za objedinjenu proceduru, u periodu od 10-13 časova, kao i na internet prezentaciji opštine Žabari https://zabari.org.rs/.

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Sanja Pušica, diplomirani inženjer arhitekture.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za privredu, urbanizam i društvene delatnosti Opštinske uprave Žabari.

Bliže informacije mogu se dobiti na kontakt telefon 012/250-130.